Prev. Leg 24/2017 si Reg 5/2018

Prevederile art. 92 din Legea 24/2017 şi art. 198 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale:

Art. 92

(3) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:

  • a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
  • b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

(4) Drepturile prevăzute la alin. (3) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

(5) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

(6) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (3) lit. (a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă a AGA, asa cum este definită aceasta prin reglementarile A.S.F., precum si cu respectarea termenului prevăzut de art. 117.1 alin (3) Legea nr. 31/1990R, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Art. 198

(1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.

(2) Dreptul de a pune întrebări si obligatia de a răspunde pot fi conditionate de măsurile pe care societătile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfăsurare si pregătire a adunărilor generale, precum si protejarea confidentialitătii si a intereselor comerciale ale societătilor.

Societătile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu acelasi continut.

Se consideră că un răspuns este dat dacă informatia pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societătii, în format întrebare-răspuns.

RAFINARIA "ASTRA ROMANA" SA PLOIEŞTI

B-dul Petrolului nr. 59 , Ploieşti, cod 100521,
Jud. Prahova, România
Email: rafinaria.astra@gmail.com
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828

Acasa/Prev. Leg 24/2017 si Reg 5/2018