PREV. REG. CNVM NR.6/2009

Prevederile art. 7 şi art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăţilor comerciale, cu modificările introduse de Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2010

Art. 7
(1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acţionarii îşi pot exercita drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b) în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) lit. (a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, societatea comercială trebuie să facă disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru ordinea de zi anterioară, înainte de data de referinţă aplicabilă definită la art. 2 lit. d) şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990R, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Art. 13

(1) Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari.
(2) Dreptul de a pune întrebări și obligația de a răspunde pot fi condiționate de măsurile pe care societățile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acționarilor, buna desfășurare și pregătire a adunărilor generale, precum și protejarea confidențialității și a intereselor comerciale ale societăților.
Societățile pot formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.
Se consideră că un răspuns este dat dacă informația pertinentă este disponibilă pe pagina de internet a societății, în format întrebare-răspuns.

Convocatorul Adunării Generale a Acţionarilor S.C. Rafinaria Astra Romana S.A. din data de 28/29 aprilie 2010 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.1328 din data de 26 martie 2010.

RAFINARIA "ASTRA ROMANA" SA PLOIEŞTI

B-dul Petrolului nr. 59 , Ploieşti, cod 100521,
Jud. Prahova, România

Telefon: 0244 577 081
Fax: 0244 575 939
Nr. O.R.C. J29/31/1991; CUI RO1346828

Acasa/PREV. REG. CNVM NR.6/2009